Statut Fundacji Life Change z dnia 14 września 2016 roku,

z poprawkami z dnia 22.06.2017 roku

 

 

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Life Change zwana dalej Fundacją,ustanowiona przez Janinę Marię Dyrkacz, Małgorzatę Lucynę Szczepańską i Sylwię Magdalenę Buczak, zwane dalej Fundatorkami, Aktem Notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Małgorzata Kania, Andrzej Gliński Notariusze Spółka Cywilna, przy ulicy Jaworzyńskiej nr 7 lokal 7, 00-634 Warszawa, dnia 14 września 2016 roku, działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia.

§ 6

Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.

§ 7

Fundacja działa w oparciu o zapisy Ustawy o fundacjach i niniejszego Statutu.

§ 8

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II: CEL I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 9

Celem Fundacji jest:

 1. działanie na rzecz podnoszenia jakości życia, redukcji poziomu stresu w społeczeństwie z wykorzystaniem technik relaksacyjnych,
 2. działanie promujące holistyczne podejście do życia i zdrowia,
 3. działanie związane z ochroną środowiska, edukacją i zwiększaniem świadomości ekologicznej w społeczeństwie,
 4. działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień,
 5. przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu,
 6. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie kampanii społecznych w zakresie realizacji celów statutowych,
  prowadzenie programów edukacyjnych i akcje społeczne mające na celu podnoszenie świadomości społecznej o uzależnieniach oraz zmniejszenie zjawiska stygmatyzacji osób uzależnionych,
 2. wspieranie finansowe, rzeczowe i merytoryczne placówek, projektów i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działań zbieżnych z celami Fundacji oraz osób fizycznych.
 3. podejmowanie działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym szczególnie nałogów,
 4. prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz organizacja i udział w konferencjach związanych z realizacją celów statutowych Fundacji,
 5. współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi, europejskimi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 6. upowszechnianie w środkach masowego przekazu wiedzy w zakresie działalności statutowej Fundacji,
 7. skupianie wokół idei Fundacji ludzi związanych z upowszechnianiem działalności statutowej Fundacji,
 8. analizowanie i syntezowanie danych gromadzonych w ramach prowadzonych projektów i prezentowanie wyników w publikacjach, na konferencjach i zjazdach naukowych w Polsce i za granicą.

§ 11

Fundacja prowadzi realizację celów statutowych jako nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego.

§ 12

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 1111,11 zł

(tysiąc sto jedenaście złotych, jedenaście groszy) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 14

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja nie ma prawa:
  a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  b) przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub

pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do

osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na

preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji

lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do

osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu

Fundacji,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których

uczestniczą fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby

bliskie.

§ 15

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  a) darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych oraz organizacji zagranicznych i międzynarodowych,
  b) dotacji i subwencji od osób prawnych, jednostek administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji zagranicznych i międzynarodowych,
  c) przychodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d) przychodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  e) przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  f) aukcji internetowych,
  g) odsetek od lokat bankowych,
  h) odsetek od obligacji emitowanych w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami lub z tytułu posiadania papierów wartościowych,
  i) crowdfundingu
 2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja uchwałą zarządu przeznaczy na realizację jej celów statutowych

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu

spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego

oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§ 17

Organami Fundacji są:

– Zarząd

– Rada Programowa

§ 18

 1. Zarząd kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Zarząd tworzy od 2 do 5 członków.
 3. Pierwszy Zarząd tworzą Fundatorki Janina Maria Dyrkacz, Małgorzata Lucyna Szczepańska i Sylwia Magdalena Buczak.
 4. Zarząd powoływany jest przez co najmniej dwie Fundatorki na czas nieoznaczony.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w granicach swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Zarządu.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 7. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.
 8. Do zadań Zarządu należy:
  a) administrowanie działalnością Fundacji, zarządzanie majątkiem Fundacji i udzielanie pełnomocnictw,
  b) realizacja celów statutowych,
  c) przygotowywanie sprawozdania z działalności Fundacji,
  d) uchwalanie regulaminów,
  e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  f) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,
  g) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,
  h) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Programowej oraz innych Organów Fundacji
  i) obsługa organizacyjna innych organów Fundacji.
 9. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 10. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i inne niż majątkowe w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.
 11. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.
 12. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.
 13. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
 14. Członek Zarządu może zostać również odwołany przez Fundatorki z pełnionej funkcji, gdy nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków lub w przypadku rażącej niegospodarności.
 15. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 19

 1. Zarząd powołuje jako organ doradczy Radę Programową.
 2. Do Rady Programowej Zarząd powołuje osoby związane z upowszechnianiem działalności statutowej Fundacji, ekspertów i specjalistów związanych z przedmiotem działania Fundacji.
 3. Rada Programowa może liczyć od 2 do 10 osób powoływanych przez Zarząd uchwałą na czas nieoznaczony.
 4. Do uprawnień Rady Programowej należy:
  a) doradztwo w realizacji celów statutowych Fundacji,
  b) opiniowanie programów i projektów prowadzonych przez Fundację,
  c) reprezentowanie Fundacji na konferencjach, seminariach i w środkach masowego przekazu.
  d) Członkostwo w Radzie Programowej ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci lub utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy.§ 20

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego

powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów

statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ VI: ZMIANA STATUTU

 

§ 21

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 22

Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 23

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały

§ 25

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 26

Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 27

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust.4

ustawy o fundacjach organizacji pozarządowej, której działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanemu przez Zarząd.

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

§ 29

Uprawnienia Fundatorek wynikające z ustawy o fundacjach i statutu wygasają w chwili ich śmierci i nie przechodzą na spadkobierców.